Η παρούσα ενημέρωση για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρεία «Autoreport»(εφεξής Autoreport). Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: Autoreport με έδρα Tρωάδος 4, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής τηλ: 210-2586004 και με τον λογότυπο “Autoreport”.

Η ιδιωτικότητά σας είναι σημαντική για εμάς. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης της Autoreport με τις απαιτήσεις του Κανονισμού καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων τόσο των εποπτικών αρχών όσο και των πελατών της Autoreport, σχετικά με θέματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η Autoreport διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες και νομικούς.

Για οποιοδήποτε αίτημα ή παροχή πληροφορίας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά καλώντας στο 210-2586004, μέσω email στο info@auto-report.gr  ή μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Tρωάδος 4, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής 14342.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων και μόνο, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση IP κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητα σας (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα»)

1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή λογίζεται ως «επεξεργασία» Προσωπικών Δεδομένων.

2. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Τα Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία που χρειάζονται για τους παρακάτω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Ειδικότερα τα αιτούμενα Δεδομένα εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • πληροφορίες αναγνωρισιμότητας (ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, ιδιότητα -επιχείρηση ή ιδιώτης),
 • στοιχεία για το αυτοκίνητο που θέλετε να ελέγξουμε (μάρκα, μοντέλο και αριθμός κυκλοφορίας, χρώμα και σε ποιο σημείο βρίσκεται αν επιλέξετε να γίνει ο έλεγχος στο χώρο, που είναι σταθμευμένο),
 • πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, σταθερό ή κινητό, e-mail)

3. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Κύριος σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η ομαλή εκτέλεση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και η παροχή, υποστήριξη & εξυπηρέτηση των σχετικών υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου του αυτοκινήτου, που θα μας υποδείξετε, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Επιπροσθέτως συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται προκειμένου η Autoreport να συμμορφώνεται με τις νομικές και ρυθμιστικές της υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών, της προστασίας του καταναλωτή, της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λ.π.

Στο πλαίσιο αυτό η Autoreport επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται για την σύμφωνη με το νόμο ανταπόκριση της Autoreport σε νόμιμα αιτήματα χορήγησης στοιχείων των αρμοδίων δημόσιων εποπτικών αρχών.

Τέλος η Autoreport επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της Autoreport, της διασφάλισης του απορρήτου και της ιδιωτικότητας των επικοινωνιών, της ασφάλειας της επεξεργασίας και της διασφάλισης εν γένει των εννόμων συμφερόντων της Autoreport.

4. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Autoreport;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται κατά περίπτωση και ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας, σύμφωνα με:

 • τους όρους εκτέλεσης της συμβατικής μας σχέσης,
 • τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
 • το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Autoreport,
 • τα έννομα συμφέροντα της Autoreport.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Η Autoreport και το εντεταλμένο υπαλληλικό προσωπικό της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό καθήκον εχεμύθειας.
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, για την εξόφληση της αμοιβής της Autoreport.
 • Οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι της Autoreport, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρεία και υπερασπίζονται τα δικαιώματά της.
 • Οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών μας και εξυπηρέτησης των πελατών.
 • Οι συνεργάτες υποστήριξης του λογισμικού και του εξοπλισμού της Εταιρείας μας.
 • Οι αρμόδιες Εποπτικές και Διοικητικές Ανεξάρτητες Αρχές καθώς και οι Διωκτικές και Δικαστικές Αρχές.

Πλήρης λίστα με τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι διαθέσιμη κατόπιν σχετικού αιτήματός σας στο email της Autoreport info@auto-report.gr.

6. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την Autoreport:

 • να τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που γνωρίζουν,
 • να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας,
 • να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, και ανά περίπτωση ψευδωνυμοποίηση, ανωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση.
 • Να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους.
 • Να μας ενημερώνουν άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να συμμορφώνονται με τις καταγεγραμμένες εντολές μας, με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία.

7. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός της Ελλάδας. Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ελλάδος ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε./Ε.Ε.Α.), η Autoreport δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει την ύπαρξη επιπέδου προστασίας δεδομένων αντίστοιχου με αυτό που παρέχεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάπτοντας με τους αποδέκτες στις τρίτες χώρες αυτές τις κατάλληλες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύουν για τις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες για Υπεύθυνους Επεξεργασίας και για Εκτελούντες ανά περίπτωση.

8. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Η Autoreport, διατηρεί τα δεδομένα σας, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για το σύνολο της διάρκειας της συμβατικής μας σχέσης. Τα δεδομένα σας θα τηρούνται κατ’ ελάχιστον για πέντε (5) έτη, με επιφύλαξη για επιμέρους προβλεπόμενες προθεσμίες από την κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά για σκοπούς διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, τα δεδομένα τηρούνται τουλάχιστον για 5 έτη για τυχόν έγερση αστικών αξιώσεων ή θέματα υπό εκκαθάριση) ως προς την τήρηση αυτών μέχρι την οριστική εκκαθάριση των υποθέσεών σας ή για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον το ορίζει ο νόμος ή είναι ανάλογο με το σκοπό επεξεργασίας.

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας τηρούνται επιπροσθέτως για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών μετά την λήξη της συμβατικής σχέσης για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ με σκοπό την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Μετά το πέρας των ορισθέντων χρονικών ορίων διατήρησης, τα εκάστοτε δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο οριστικά χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

9. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς, με τους οποίους υφίσταται έγγραφη συμβατική σχέση και οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να τηρούν καθήκον εχεμύθειας και να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επιπλέον, έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού) στο πλαίσιο της τηρούμενης πολιτικής ασφάλειας της Autoreport. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο από την ίδια την Autoreport ή σε συμμόρφωση με νεώτερο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

10. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

 • Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης.

H Autoreport προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται παρακάτω.

 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πως και εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος).

 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στις περίπτωση που έχει απαιτηθεί να την υποβάλλετε.

 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

11. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο e-mail info@auto-report.gr. Για την αμεσότερη εξυπηρέτησή σας πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα αφού συμπληρώστε μια σχετική αίτηση και να την υποβάλλετε εναλλακτικά:

 • ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο e-mail: info@auto-report.gr
  όπου θα αποστείλετε την ενυπόγραφη αίτηση με το βεβαιωμένο γνήσιο της υπογραφής σας ή θα την επισυνάψετε με ηλεκτρονική υπογραφή πιστοποιημένη ψηφιακά. Θα λάβετε την απάντηση μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που μας έχετε δηλώσει.
 • με φυσική παρουσία σας στα καταστήματά μας. Αν επιθυμείτε να παραδώσετε οι ίδιοι την αίτησή σας δεν απαιτείται να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας, αλλά θα ζητηθεί η επίδειξη της ταυτότητας ή άλλου επίσημου αναγνωριστικού εγγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο, οποίος θα καταχωρίσει την πράξη της ταυτοποίησή σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα απαιτηθεί εξουσιοδότηση στην οποία θα περιγράφεται το αίτημά σας.

12. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση επιπλέον (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Autoreport μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας τη θέση της στην απάντησή της προς εσάς.

13. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-2586004

14. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Χωρίς τη λήψη της συγκατάθεσης σας δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

15. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από θέματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

16. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Σε περίπτωση που δεν λάβετε (έγκαιρη) απάντηση ή εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της Autoreport, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600 contact@dpa.gr).

17. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.