1. Η Autoreport λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του Χρήστη και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία και τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ. Η Autoreport δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό η/και κανονιστικό πλαίσιο.

  2. Η Autoreport ουδεμία ευθύνη φέρει για (α) την γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που ο Χρήστης λαμβάνει ή αποστέλλει σε τρίτους ή αποθηκεύει μέσω της πρόσβασής του στην Ιστοσελίδα και (β) την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστεί ο Χρήστης από την πρόσβασή του σε λοιπές συνεργαζόμενες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ανήκουν στην Autoreport.

  3. Η Autoreport δηλώνει και ο Χρήστης αποδέχεται, ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την Autoreport και αφορούν τον Χρήστη θα χρησιμοποιηθούν για την ομαλή εκτέλεση, παρακολούθηση και προστασία των συναλλαγών της αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών, και, εφόσον ο Χρήστης έχει ήδη παράσχει τη συγκατάθεσή του, για την ενημέρωσή του σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η Autoreport και το υπαλληλικό προσωπικό της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εμπορικοί συνεργάτες αυτών που μεσολαβούν για λογαριασμό των ανωτέρω στο πλαίσιο εκτέλεσης και εξ’ αφορμής της μεταξύ της Autoreport και του Χρήστη συμφωνίας παροχής των υπηρεσιών, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η Autoreport υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη, βάσει προηγούμενης ενημέρωσης ή/και συγκατάθεσης του Χρήστη, νόμου ή δικαστικής απόφασης.

  4. Η Autoreport ενημερώνει τον συνδρομητή και ο συνδρομητής αποδέχεται ότι διαβιβάζει σε συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και Δικηγορικά Γραφεία ή/και Δικηγορικές Εταιρείες, τα αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην μεταξύ της Autoreport και του Χρήστη επαγγελματική σχέση με αποκλειστικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση του Χρήστη για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και την εξώδικη ή δικαστική είσπραξη των ανεξόφλητων οικονομικών εκκρεμοτήτων του Χρήστη προς την Autoreport.

  5. Η Autoreport συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη για το σκοπό ενημέρωσης και αποστολής διαφημιστικού / ενημερωτικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Autoreport με οποιοδήποτε μέσο έντυπης ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, εκτός και αν ο Χρήστης δηλώσει ρητά στην Autoreport οποτεδήποτε με σχετική έγγραφη δήλωσή του την αντίρρησή του για την επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό αυτό. Τα στοιχεία αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός και αν ο Χρήστης δηλώσει ρητά την συγκατάθεσή του. Ο Χρήστης αποδέχεται με την παρούσα, εκτός και αν δηλώσει ρητά την αντίρρησή του κατά τα ανωτέρω, να λαμβάνει ενημερώσεις από την Autoreport ατελώς με τηλεφωνικές κλήσεις προς, με sms μηνύματα (στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχει δηλώσει στην Autoreport), με e-mail ή έντυπα και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για υπάρχουσες ή νέες υπηρεσίες, πληροφορίες, προσφορές ή/και δώρα σε προϊόντα και υπηρεσίες της Autoreport.

  6. Ο Χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, με ειδική έγγραφη δήλωσή του προς την Autoreport, εκτός αν η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται και χωρίς την συγκατάθεση του Χρήστη σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο.

  7. Η Autoreport συμμορφώνεται όπως ο νόμος ορίζει στο περιεχόμενο Εισαγγελικής Παραγγελίας, δικαστικής απόφασης, απόφασης των ανεξαρτήτων αρχών χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Χρήστη, εκτός αν άλλως ορίζουν η νομοθεσία ή η νομολογία.

  8. Ο Χρήστης ενημερώθηκε ότι έχει τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που τον αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 έως 13 του ν.2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει.