1. Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα www.auto-report.gr είναι μια ηλεκτρονική έκθεση υπηρεσιών και παραγγελίας αυτών μέσω του Διαδικτύου (εφεξής ως «Ιστοσελίδα»), το οποίο δημιούργησε η ατομική επιχείρηση AUTOREPORT (διακριτικός τίτλος Autoreport), η οποία εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής (οδός Τρωάδος, αρ. 4, Τ.Κ. 143-42), και όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τηλ. 210-2586004 (εφεξής η «Autoreport»). 

2. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της Ιστοσελίδας της Autoreport, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.auto-report.gr  καθώς και των υπηρεσιών ή προϊόντων που παρέχει η Autoreport μέσω αυτού. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται στην Ιστοδελίδα και κάνει χρήση των υπηρεσιών ή προϊόντων που εκτίθενται σε αυτή, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τόσο τους κατωτέρω Γενικούς Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας όσο και τους Ειδικούς Όρους Χρήσης των επιμέρους υπηρεσιών που έχει θέσει ή πρόκειται να θέσει στο μέλλον η Autoreport για τη λειτουργία και χρήση της Ιστοσελίδας της όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους Χρήσης, οφείλει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση της Ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή με αυτό. 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση της Ιστοσελίδας ή κάποιων επιμέρους υπηρεσιών αυτής διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι ειδικοί όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού και συμπληρωματικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των Γενικών Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και των Ειδικών Όρων Χρήσης των επιμέρους υπηρεσιών, θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση οι Ειδικοί Όροι χρήσης έκαστης υπηρεσίας. 

4. Ο Χρήστης των υπηρεσιών της Autoreport ή/και ο τυχόν Εκπρόσωπος του Χρήστη καθώς και ο Επισκέπτης της Ιστοσελίδας θα αναφέρεται στο εξής ως «Χρήστης», ανεξάρτητα από το εάν προβεί σε κάποια παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων από την Autoreport. 

5. Η Autoreport δύναται να διακόψει προσωρινά ή/και οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή των επιμέρους υπηρεσιών αυτής για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η Autoreport διατηρεί επιπλέον το μονομερές δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω της Ιστοσελίδας, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Η παραμονή και χρήση της Ιστοσελίδας σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάρτησης των οποιωνδήποτε τυχόν αλλαγών έχουν προηγουμένως δημοσιευτεί στους Όρους Χρήσης, Γενικούς ή/και Ειδικούς, συνιστά δεσμευτική αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

6. Η Ιστοσελίδα της Autoreport και οι επιμέρους υπηρεσίες, που υπάρχουν σε αυτή είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα, στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα. Με την επιλογή γλώσσας δηλώνετε αυτόματα ότι την κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). 

7. Η Ιστοσελίδα της Autoreport και οι επιμέρους υπηρεσίες, που υπάρχουν σε αυτή, απευθύνεται σε άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από ανήλικους. Η Autoreport δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της από Χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες. 

8. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της Autoreport καθώς και οι συμβατικοί όροι παροχής αυτών που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα δύνανται να αντικαθίστανται / τροποποιούνται / καταργούνται οποτεδήποτε από την Autoreport, κατά την διακριτική της ευχέρεια και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα κείμενα/δεδομένα, που εμπεριέχονται σε αυτήν. 

2. Παρεχόμενες Πληροφορίες – Υπηρεσίες & Προϊόντα

1. Η Autoreport καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της Autoreport όσο και την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που διαθέτει, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. 

2. Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών στο διαδίκτυο (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας Ιστοσελίδας, αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει την διαθεσιμότητα κλπ), η Autoreport θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχόμενων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώριση, καθώς και για την ενημέρωση κάθε Χρήστη. Παρ’ όλα αυτά και επειδή δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση ανθρώπινου λάθους, για την ασφάλεια των συναλλαγών, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν ή υπηρεσία παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή ψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω τηλεφώνου στον αριθμό: 210-2586004 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@auto-report,gr

3. Περιορισμός Ευθύνης της Autoreport

1. Η Autoreport στα πλαίσια οποιωνδήποτε συναλλαγών πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας ευθύνεται έναντι των Χρηστών για αξιώσεις αποζημίωσης που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή μη των αναφερόμενων πληροφοριών, μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. 

2. Η Ιστοσελίδα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται από την Autoreport “όπως ακριβώς έχουν” (as is). 

3. Σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της Ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

4. Η Autoreport ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ή/και προϊόντων της, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των Χρηστών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. 

5. Η Autoreport ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με την λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την χρήση της Ιστοσελίδας. 

6. Η Autoreport καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες/προϊόντα της θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η Autoreport δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους Χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία των ανωτέρω. 

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι η επίσημη Ιστοσελίδα της Autoreport. Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Autoreport ή/και των συνεργατών αυτής και προστατεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους Χρήστες για ιδιωτική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. 

2. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, μεταπώληση,, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Autoreport ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Autoreport επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερόμενων στο παρόν.

3. Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Ιστοσελίδα με το εμπορικό σήμα της Autoreport ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Autoreport ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και κοινοτικούς και διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. Σύνδεσμοι (Hyperlinks) σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

1. Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, κάποιες φορές ενδεχομένως να αφήσουν το Χρήστη να αποχωρήσει από την Ιστοσελίδα και να επισκεφθεί ιστοσελίδες τρίτων. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Autoreport και η Autoreport δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. 

2. Η Autoreport δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Autoreport σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την Autoreport της ιστοσελίδας. 

3. Η Autoreport δηλώνει ρητά ότι δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με την νομοθεσία και τους παρόντος όρους. 

6. Υποχρεώσεις & Ευθύνη Χρήστη

1. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και ότι θα τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας και Πολιτικές που τυχόν είναι αναρτημένα σε αυτή ή/και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Οι Χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των επιμέρους υπηρεσιών/προϊόντων αυτής και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην Ιστοσελίδα ή και σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Autoreport. 

3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα τη χρησιμοποιούν για: 

1) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Autoreport ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 

2) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 

3) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 

4) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ή προσβάλει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 

5) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 

6) ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής, 

7) παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, 

8) συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία ή/και ανακοίνωση των προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών ή/και τρίτων

9) διακινδύνευση της ασφάλειας της Autoreport. 

4. Οι Χρήστες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την Autoreport έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ήθελε τυχόν εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της Ιστοσελίδας. 

5. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας από Χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει την Autoreport για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες. 

7. Ασφάλεια

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994). Η Autoreport αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες. 

Η ασφάλεια της Ιστοσελίδας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Χρήστη 

Η πρόσβαση και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής είναι ελεύθερη, χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του Χρήστη σε αυτό. Ωστόσο, για την καταχώριση σχετικών αιτημάτων παραγγελιών για υπηρεσίες ή προϊόντα της Autoreport απαιτείται η βασική εγγραφή του Χρήστη με τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, κινητό τηλέφωνο και email Χρήστη. Η Ιστοσελίδα με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης στην Autoreport. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο Χρήστης στη διάθεσή της Autoreportς χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των συναλλαγών με τον Χρήστη και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που περιγράφονται στην ενότητα που αφορά στην πολιτική απορρήτου των επικοινωνιών. Όλες οι πληροφορίες φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια. 

Η Autoreport δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των Υπηρεσιών αυτών στο Χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των ιστοσελίδων της σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση

Η πρόσβαση στα συστήματα της Autoreport (servers) ελέγχεται από εξοπλισμό ο οποίος επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους Χρήστες απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Autoreport. 

Επικοινωνία – Κοινοποιήσεις

Ο Χρήστης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Autoreport για κάθε μεταβολή τους. Οι προσκλήσεις, ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις και γενικότερα πάσης φύσεως επικοινωνία και ενημέρωση της Autoreport προς τον Χρήστη για θέματα που αφορούν τις παρεχόμενες προς αυτόν υπηρεσίες ή/και προϊόντα της Autoreport θα είναι έγγραφης ή/και ηλεκτρονικής μορφής και θα απευθύνονται στη φυσική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρήστη όπως αυτή έχει δηλωθεί στα στοιχεία επικοινωνίας του Χρήστη, που έχει τυχόν δηλώσει στην Autoreport κατά τη διάρκεια επισκέψεως του Χρήστη στην Ιστοσελίδα.

Θα αποστέλλονται δε είτε μέσω συστημένου ταχυδρομείου και θα ισχύουν από την ημέρα της παραλαβής τους, είτε μέσω fax οπότε θα πρέπει να αποστέλλεται σε επιβεβαίωση του περιεχομένου του και το επίσημο αντίγραφο του fax μέσω συστημένου ταχυδρομείου, είτε μέσω e-mail οπότε και θα ισχύουν από την ημερομηνία παραδόσεως.

Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει τακτικά το e-mail που έχει ορίσει σαν κύριο e-mail επικοινωνίας καθώς και την Ιστοσελίδα ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τις παρεχόμενες προς αυτόν υπηρεσίες / προϊόντα της Autoreport.

Κατ’ εξαίρεση, ειδικά σημειώνεται, ότι στην περίπτωση Καταγγελίας, η σχετική γραπτή ειδοποίηση περί άρσης της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης είτε θα αποστέλλεται από το καταγγέλλον μέρος μέσω συστημένου ταχυδρομείου, είτε θα επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ενώ το έγγραφο της καταγγελίας θα επιδίδεται σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά και μόνο με δικαστικό επιμελητή. 

Απόρρητο Συναλλαγών 

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη της Ιστοσελίδας είναι εμπιστευτικές και η Autoreport έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα στοιχεία των Χρηστών της Ιστοσελίδας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση του προς έλεγχο αυτοκινήτου κ.λπ.) θεωρούνται απόρρητα. Οι Χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια χρήσης της Ιστοσελίδας, θα ενημερώνονται από την Autoreport και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών σχέσης, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι ή/και προστηθέντες της Autoreport στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης συμφωνίας των μερών. 

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των Χρηστών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η Autoreport δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους τους Χρήστες, ή αυτό επιβάλλεται από νόμο, δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης του Χρήστη με την Autoreport. Το σύνολο των όποιων εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που ενδεχομένως θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της καταχώρησης της παραγγελίας του Χρήστη, θα τηρούνται από την Autoreport. Ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει τροποποιημένος. 

Εμπιστευτικότητα

Συμφωνείται μεταξύ του Χρήστη και της Autoreport, ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες σε έγγραφη, προφορική ή άλλη μορφή που δίνονται από το ένα στο έτερο μέρος με αφορμή την εκτέλεση των υπηρεσιών, παραμένουν στην κυριότητα του παραδίδοντος μέρους. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, χαρακτηρίζονται με την παρούσα και τηρούνται ως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των υπηρεσιών. Ουδείς των μερών θα αποκαλύψει σε τρίτους άνευ της εγγράφου συναινέσεως του ετέρου, τυχόν στοιχεία οριζόμενα ως εμπιστευτικά βάσει των Όρων Χρήσης.

Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τα εμπορικά / βιομηχανικά απόρρητα επιδεικνύοντας αυστηρή εμπιστευτικότητα και να μην αποκαλύπτουν, χρησιμοποιούν, δημοσιεύουν, διοχετεύουν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ανακοινώνουν σε τρίτο, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (με σκοπό τον ανταγωνισμό ή όχι), χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους, στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών ή εξ’ αφορμής αυτής, που δεν είναι προσιτά στο κοινό και αφορούν ενδεικτικά την επιχειρηματική οργάνωση, τις επενδύσεις, τα προϊόντα, την οικονομική κατάσταση, το πελατολόγιο, την εμπορική πολιτική, τα επιχειρηματικά σχέδια και τις στρατηγικές, την κοστολόγηση, την τεχνογνωσία κλπ. του άλλου μέρους. Οι ως άνω πληροφορίες ενδέχεται να περιέχονται σε οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό». 

Η ανωτέρω περί εχεμύθειας υποχρέωση δεν αφορά:

  • Στοιχεία γενικώς στη διάθεση του κοινού, εκτός αν αυτή η διάθεση είναι αποτέλεσμα παραβιάσεως της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου.
  • Στοιχεία που κατέστην δημοσίως γνωστά μετά την έναρξη της επικοινωνίας των μερών, χωρίς όμως αυτό να οφείλεται σε ενέργεια του αποδέκτη.
  • Στοιχεία λαμβανόμενα από τρίτους και μη υποκείμενα σε υποχρέωση εχεμύθειας.
  • Στοιχεία που ήταν ήδη στην κατοχή του αποδέκτη ή γνωστά σε αυτόν ελεύθερα από οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας, πριν από το χρόνο έναρξης της επικοινωνίας των μερών.
  • Στοιχεία που ο αποδέκτης δύναται να αποδείξει ότι ανεπτύχθησαν από εκείνον καλόπιστα, χωρίς παράβαση των Όρων Χρήσης και ανεξάρτητα από την πληροφόρηση που έλαβε στα πλαίσια των εδώ προβλέψεων κι ενεργειών.
  • Στοιχεία τα οποία βάσει του νόμου, δικαστικών ή διοικητικών αρχών, υποχρεούται ο συμβαλλόμενος να ανακοινώσει.

Ο Χρήστης και οι εκπρόσωποί του καθώς και το προσωπικό της Autoreport, που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση των υπηρεσιών δεσμεύονται από τις ως άνω υποχρεώσεις, τις κείμενες περί απορρήτου διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ασφάλειας της πληροφορίας και πληροφορικής, για τη μη ανακοίνωση, διασπορά, επεξεργασία, χρήση κλπ. πληροφοριών που καθ’ οιονδήποτε τρόπο θα περιέλθουν σε γνώση τους. 

8. Απόρρητο Επικοινωνιών – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Η Autoreport λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του Χρήστη και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που η τελευταία τηρεί, σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρεί. Ωστόσο, η Autoreport δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων του Χρήστη που τηρεί ο Χρήστης, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας από τον Χρήστη, όπως αυτά επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο. 

2. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για (α) την γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που ο Χρήστης λαμβάνει ή αποστέλλει σε τρίτους ή αποθηκεύει στους cloud servers, (β) την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστεί ο Χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο, και (γ) για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ του Χρήστη και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας ή σχετιζόμενες ιστοσελίδες τρίτων. 

9. Παραγγελία υπηρεσιών/προϊόντων

1. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα περιήγησης στην Ιστοσελίδα χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του σε αυτή. Ωστόσο, για την καταχώρηση σχετικών παραγγελιών στην Ιστοσελίδα απαιτείται η παράθεση από το Χρήστη κάποιων πληροφοριών του. 

2. Για την καταχώρηση από τον Χρήστη παραγγελίας απαιτείται η χορήγηση των εξής βασικών στοιχείων: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση που βρίσκεται το προς έλεγχο αυτοκίνητο (οδός και αριθμός, πόλη), Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) του Χρήστη, Τηλέφωνο Επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό) του Χρήστη. 

3. Μετά την επιτυχή καταχώρηση της παραγγελίας του Χρήστη, ο Χρήστης λαμβάνει αυτοματοποιημένο e-mail στο οποίο αναφέρονται οι λεπτομέρειες της εκάστοτε Παραγγελίας/Αιτήσεώς του. Μετά την λήψη της παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα της Autoreport, η Autoreport θα επικοινωνεί με κάθε πρόσφορο μέσο με το Χρήστη προκειμένου για την από κοινού ολοκλήρωση συμπλήρωσης των στοιχείων της παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της παραγγελίας, η Autoreport θα αποστέλλει στον Χρήστη με κάθε πρόσφορο μέσο επιβεβαίωση αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών/προϊόντων, που ο ίδιος ο Χρήστης έχει επιλέξει. 

4. Ρητά επισημαίνεται ότι η καταχώριση αιτημάτων παραγγελίας υπηρεσιών συνιστά εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν συνιστά σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

5. Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας ο Χρήστης θα λαμβάνει μια σειρά από αυτοματοποιημένα e-mails ή/και SMS, τα οποία θα αναφέρουν την πρόοδο της παραγγελίας. 

6. Σε περίπτωση που στην παραγγελία του Χρήστη προκύψει οποιασδήποτε φύσης εκκρεμότητα, τότε θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη κάποιος εκπρόσωπος της Autoreport στα στοιχεία επικοινωνίας, που ο Χρήστης έχει δηλώσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας του στην Ιστοσελίδα. 

7. Ενημερώνεται ο Χρήστης ότι δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης των ηλεκτρονικών ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή εξέλιξη της παραγγελίας του Χρήστη. Ο Χρήστης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λήψη των ανωτέρω ενημερώσεων και να τις διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής του με την Autoreport. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν λαμβάνει τις ανωτέρω ενημερώσεις για οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Autoreport. 

10. Ακύρωση Παραγγελίας / Συμβατική Υπαναχώρηση

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις: 

(α) Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία: Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, οι Χρήστες μπορούν να γυρίσουν σε προηγούμενο βήμα και να αφαιρέσουν την παραγγελία. 

(β) Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας: Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και μία (1) ημέρα πριν το προγραμματισμένο ραντεβού για την παροχή της υπηρεσίας, ο Χρήστης δύναται να ακυρώσει τυχόν υποβληθείσα Παραγγελία είτε καλώντας στο …………………………… είτε αποστέλλοντας email στο …………………….. . 

11. Τιμολόγηση – Τιμολογιακή Πολιτική

1. Οι αναγραφόμενες τιμές των υπηρεσιών είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ. 

2. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών γίνεται εφάπαξ με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις επιλογές του Χρήστη. Η τιμολόγηση & πληρωμή των υπηρεσιών γίνεται απολογιστικά, ήτοι μετά το πέρας της παροχής των υπηρεσιών, ενώ η τιμολόγηση του πακέτου προσφοράς 3 (τριών) ελέγχων γίνεται προκαταβολικά με το ελάχιστο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135 € ) για χρήση εκπτωτικού πακέτου 3 (τριών) basic ελέγχων και εκατόν ογδόντα ευρώ (180 € ) για χρήση εκπτωτικού πακέτου 3 (τριών) advanced ελέγχων, με την καταχώρηση της παραγγελίας. Το επιπλέον κόστος σε περίπτωση επιλογής συνδυαστικού πακέτου προσφοράς 3 (τριών) ελέγχων (basic & advanced) καταβάλεται τμηματικά μετά το πέρας του εκάστοτε τεχνικού ελέγχου και πρίν την έκδοση και αποστολή της τεχνικής αναφοράς.

3. Η Autoreport διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη. Ευνόητο είναι ότι ο Χρήστης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κ.λπ.), επιβαρύνουν τον Χρήστη. 

4. Η Autoreport έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο Χρήστης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Autoreport. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων ενδέχεται να επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών. 

5. Η Autoreport διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τα χαρακτηριστικά και τις τιμές των Υπηρεσιών ή/και Προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα. 

12. Τρόποι Πληρωμής

1. Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας της συναλλαγής μεταξύ του Χρήστη και της Autoreport, η τελευταία δύναται να ζητήσει από τον Χρήστη -και ο τελευταίος υποχρεούται- να παράσχει περαιτέρω στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την Autoreport, η Autoreport διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το όποιο ποσό χρέωσης που προέκυψε και αφορούσε την συγκεκριμένη συναλλαγή.

2. Ο Χρήστης μπορεί να εξοφλεί την εκάστοτε οφειλή του αποκλειστικά στο Φυσικό κατάστημα της Autoreport και κάνοντας χρήση ενός από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής

(α) Με μετρητά

Ο Χρήστης μπορεί να εξοφλεί στο Φυσικό κατάστημα της Autoreport.

(β) Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής του με πληρωμή σε Τράπεζα (σε κατάστημα, μέσω e-banking ή phone/mobile banking) μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ στις συμβεβλημένες τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε). Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα προμήθειας των τραπεζών. 

(γ) Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα 

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής του μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard, Dinners, American Express. Η εξόφληση της οφειλής του Χρήστη μέσω πιστωτικής κάρτας μπορεί να γίνεται εφάπαξ. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την εξόφληση της οφειλής μέσω πιστωτικής κάρτας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Συναλλαγής της πιστωτικού ιδρύματος, που έχει εκδώσει την κάρτα σας. 

3. Για την πληρωμή μέσω καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Autoreport, ο Χρήστης επιβαρύνεται με Έξοδα Πληρωμής. Τα έξοδα πληρωμής ορίζονται και κρατούνται αποκλειστικά από τα οικεία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

13. Όροι Πληρωμής

1. Ο Χρήστης πρέπει να εξοφλεί τους λογαριασμούς του άμεσα με την παράδοση σε αυτόν από την Autoreport του σχετικού νομίμου φορολογικού παραστατικού. 

2. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης του Λογαριασμού από τον Χρήστη, η Autoreport δικαιούται: 

  • Να επιβαρύνει την οφειλή του Χρήστη με τόκους υπερημερίας.
  • Να αναθέσει σε συνεργαζόμενες Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις την εξώδικη ενημέρωσή σας για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών σας έναντι της Autoreport καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών, καθώς και να αναθέσει σε συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρείες ή/και δικηγορικά γραφεία, την εξώδικη ή/και δικαστική είσπραξη των οφειλών αυτών, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Autoreport.
  • Να αρνηθεί την παράδοση στο Χρήστη των υπηρεσιών/προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένης και της αναφοράς τεχνικού ελέγχου του αυτοκινήτου.

3. Η ανωτέρω ενέργειες της Autoreport συνιστούν μονομερή καταγγελία της όποιας σχέσης του Χρήστη με την Autoreport λόγω οφειλών. 

14. Διακοπή Παρεχόμενων Υπηρεσιών / Καταγγελία Σύμβασης

Η διακοπή των παρεχόμενων Υπηρεσιών και η καταγγελία των ισχυόντων μεταξύ Autoreport και Χρήστη σχέσεων υπόκειται στους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις διακοπής υπηρεσιών ή/και καταγγελίας που τυχόν ορίζονται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους Χρήσης έκαστης Υπηρεσίας. 

15. Αποδοχή Όρων Χρήσης

1. Από τη χρήση της Ιστοσελίδας τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών/προϊόντων της Autoreport και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης” και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση της Ιστοσελίδας, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενο. 

2. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από ανήλικους (άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους) και από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Κατά την παραγγελία των υπηρεσιών/προϊόντων της Autoreport ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικας και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεται δε ότι δε θα επιτρέψει την χρήση των στοιχείων του από ανήλικα ή άτομα δικαιοπρακτικά ανίκανα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοια χρήση των στοιχείων πρόσβασης, υπεύθυνος είναι αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης. 

3. Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην Autoreport μέσω Internet, εάν και μόνο αν ο Χρήστης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Χρήστης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς. 

4. Η Autoreport ενδεχομένως να παρέχει στον Χρήστη λογισμικό τρίτων –κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα- ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Οι όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Autoreport. Οι πελάτες της Autoreport δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Autoreport. Η Autoreport δεν παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων. 

Τροποποίηση – Πλήρης Συμφωνία – Επικεφαλίδες 

Οι παρόντες όροι χρήσεως της Ιστοσελίδας συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. 

Όλοι οι Όροι Χρήσης ορίζονται ως ουσιώδεις. 

Οι Όροι Χρήσης αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και συνιστούν την τελική και ολοκληρωτική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Η παρούσα συμφωνία θεωρείται ως πλήρως και αμοιβαίως αποδεκτή και αντικαθιστά από την αποδοχή της από τον Χρήστη οποιαδήποτε προηγούμενη διαπραγμάτευση, συζήτηση, διαβεβαίωση, υπόσχεση ή συμφωνία, γραπτή ή προφορική η οποία δυνατόν να έγινε επί του αντικειμένου της συμφωνίας. 

Η Autoreport έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη, τους Όρους Χρήσης. Η τελευταία ενημερωμένη έκδοση των Όρων Χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων θα αναρτάται από την Autoreport στην Ιστοσελίδα. 

Οι επικεφαλίδες των άρθρων είναι ενδεικτικές και χωρίς δεσμευτική σημασία, έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειμένου, δεν τροποποιούν τους Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης. 

Μερική Ακυρότητα 

Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. 

Παραίτηση 

Οποιαδήποτε παραίτηση από τους παρόντες Όρων Χρήσης ή από τα δικαιώματα κάποιου από τους συμβαλλομένους ή από τις αποζημιώσεις που προκύπτουν θα πρέπει να γίνει εγγράφως για να τεθεί σε ισχύ. Η παράλειψη, αμέλεια ή καθυστέρηση εκ μέρους ενός από τους συμβαλλόμενους να εκτελέσει τις διατάξεις της σύμβασης αυτής ή των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεών του οποιαδήποτε στιγμή, δεν θα ερμηνεύεται και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση εκ μέρους του συμβαλλόμενου αυτού, από τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και με κανέναν τρόπο δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των Όρων Χρήσης ή μέρους αυτών ή δεν θα περιορίζει το δικαίωμα αυτού του συμβαλλόμενου να προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες. 

17. Εκχώρηση

Η Autoreport έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Χρήστη, ιδίως σε καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της. 

Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει ολικά ή μερικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Autoreport. 

18. Ανωτέρα Βία

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για οιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης, η οποία απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία και τα αποτελέσματά της, η ισχύς των παρόντων Όρων Χρήσης θα αναστέλλεται. Το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως και να προσκομίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν μέσα στην ανωτέρω 10ήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, σε περίπτωση που το γεγονός της ανωτέρας βίας εξακολουθεί για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών ισχύουν τα οριζόμενα στο σχετικό Άρθρο της Καταγγελίας. 

19. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Η Autoreport και ο Χρήστης θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύουν συμβιβαστικά όλες τις διενέξεις και απαιτήσεις που αναφύονται σε σχέση με την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες/προϊόντα, που υπάρχουν σε αυτή και τα οποία λαμβάνει ο Χρήστης. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των Όρων Χρήσης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή/και αδικοπραξίας, καθώς και περί την εκτέλεση δίκες, ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται οικειοθελώς.