Όροι χρήσηςΑποποίηση ευθύνης

 1. Το έγγραφο της αναφοράς τεχνικού ελέγχου αποτελεί μια επίσημη συμφωνία μεταξύ της Autoreport και του εκάστοτε ατόμου που την αιτήθηκε (π.χ. ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, νόμιμος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ο πιθανός μελλοντικός αγοραστής του αυτοκινήτου κλπ).

  
 2. Η Autoreport έχει το δικαίωμα αλλά δεν έχει καμία νόμιμη υποχρέωση να διαθέσει σχετικές πληροφορίες ή αντίτυπα της αναφοράς αυτής προς τρίτους.

  
 3. Εάν ο εντολέας – πελάτης δεν είναι ο ιδιοκτήτης (ή εκπρόσωπός του) του οχήματος, που θα ελεγχθεί, τότε ο εντολέας – πελάτης υποχρεούται να το δηλώσει στην σχετική φόρμα. Παράλληλα ο εντολέας – πελάτης υποχρεούται να λάβει την ρητή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου του ιδιοκτήτη του οχήματος προς έλεγχο, η οποία θα δίνεται βάσει σχετικού εγγράφου, που θα χορηγείται από την Autoreport στον εντολέα – πελάτη. Την εν λόγω σχετική έγγραφη άδεια θα υπογράφει ο ιδιοκτήτης του οχήματος (ή ο εκπρόσωπός του), μέσω της οποίας ο τελευταίος θα παρέχει ρητώς τη συναίνεσή του προς την Autoreport να δημοσιοποιήσει προς τον εντολέα – πελάτη της (και πιθανό αντισυμβαλλόμενο του ιδιοκτήτη στην πώληση του οχήματός του) την αναφορά της με όλα τα πιθανά ευρήματα, απαλλάσσοντας με τον τρόπο αυτό πλήρως την Autoreport από κάθε νόμιμη ευθύνη.

  
 4. Η αναφορά του τεχνικού ελέγχου εκάστου οχήματος από την Autoreport μπορεί να συσχετιστεί αποκλειστικά και μόνο με την κατάσταση του συγκεκριμένου οχήματος κατά την ημέρα και ώρα του ελέγχου. Η κατάσταση του οχήματος, όπως αυτή έχει καταγραφεί από την Autoreport στη σχετική αναφορά της, δύναται να μεταβληθεί λόγω πολλών παραγόντων, οι οποίοι δεν ανήκουν στη σφαίρα ευθύνης της Autoreport, όπως ενδεικτικά η συνήθης φθορά προσήκουσας χρήσης του οχήματος, η κακή χρήση ή αμέλεια του ιδιοκτήτη (ή του χρήστη αν είναι διαφορετικό πρόσωπο) του οχήματος, τυχόν ατύχημα, η επιδείνωση της κατάστασης εσωτερικών τμημάτων του οχήματος, όπως και μηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων τα οποία δεν είναι εφικτό να διαγνωστούν ή και να προβλεφθούν, ώστε να αναφερθούν στην ως άνω αναφορά.

  
 5. Ο έλεγχος του αυτοκινήτου και η αναφορά της Autoreport βασίζονται κυρίως στο πακέτο υπηρεσιών, που θα επιλέξει ο εντολέας – πελάτης. Λόγω των περιορισμών σε χρόνο και κόστος αλλά και λαμβάνοντας υπόψη μας τις οδηγίες και εγγυήσεις του κατασκευαστή του εκάστοτε αυτοκινήτου, ο έλεγχος δύναται να περιοριστεί στα εξωτερικά και εμφανή σημεία συγκεκριμένων τμημάτων του εκάστοτε αυτοκινήτου, καθώς δεν είναι δυνατό να αποσυναρμολογηθούν τα εν λόγω σημεία ή εξαρτήματα και να ελεγχθεί η εσωτερική τους κατάσταση. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση των συγκεκριμένων τμημάτων γίνεται κατά προσέγγιση αφού ελέγχεται η συμπεριφορά του αυτοκινήτου στο δρόμο, η αποτελεσματική λειτουργία του και οι τυχόν θόρυβοι που μπορεί να προκύψουν.

  
 6. Δικαίωμα αιτήσεως προς την Autoreport ελέγχου και εκδόσεως αναφοράς έχουν αποκλειστικά και μόνο ο εντολέας – υποψήφιος αγοραστής του εκάστοτε αυτοκινήτου καθώς και ο ιδιοκτήτης του οχήματος (ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του) καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο. Διευκρινίζεται, ότι η αναφορά της Autoreport σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί από οποιονδήποτε ως εγγύηση για την κατάσταση του ελεγχθέντος αυτοκινήτου. Οι μηχανικοί της Autoreport διενεργούν οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους με χρήση συγκεκριμένου ειδικού εξοπλισμού, με σκοπό να αποτυπώσουν την γενική κατάσταση του αυτοκινήτου την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα του ελέγχου.

  
 7. Η αναφορά της Autoreport δεν δύναται να αναφέρει ελαττώματα, τα οποία αποκρύπτονται σκοπίμως ή μη, με δόλο ή από αμέλεια, τυχόν σποραδικά/περιοδικά προβλήματα, προβλήματα που είναι μη αναγνωρίσιμα κατά τη διάρκεια ενός οπτικού ελέγχου (πλην των περιπτώσεων που τα συγκεκριμένα τμήματα αποσυναρμολογηθούν και ελεγχθούν διεξοδικά), ή προβλήματα που θα δημιουργηθούν μετά το πέρας του ελέγχου της Autoreport.

  
 8. Η Autoreport –αναλόγως του πακέτου υπηρεσιών ελέγχου, που θα επιλέξει ο εκάστοτε εντολέας της- διενεργεί ηλεκτρική διάγνωση, μηχανική διάγνωση ή/και διάγνωση μέσω υπολογιστή/εγκεφάλου. Επισημαίνεται, ότι η αναφορά της Autoreport δεν αποτελεί εγγύηση ότι τα μέρη του αυτοκινήτου που ελέγχθηκαν θα συνεχίσουν να λειτουργούν βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και μετά το πέρας του ελέγχου.

  
 9. Η Autoreport και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της πραγματοποιούν τον έλεγχο του εκάστοτε αυτοκινήτου πάντα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα ελέγχων και πρακτικών, με επαγγελματισμό κι ευσυνειδησία, τηρώντας απαρέγκλιτα τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές, που έχει θέσει ο κατασκευαστής του ελεγχόμενου αυτοκινήτου. Υπό αυτό το πρίσμα, η Autoreport δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ελαττώματα ή προβλήματα του οχήματος που δεν έχουν αναγνωριστεί ή δεν είναι αναγνωρίσιμα παρά την τήρηση των ανωτέρω παραμέτρων κατά τη διάρκεια του ελέγχου του οχήματος.

  
 10. Τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην αναφορά αυτή, όπως η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το έγγραφο του ΚΤΕΟ, τυχόν έγγραφα για εγκατάσταση πρόσθετων στοιχείων στο αυτοκίνητο (π.χ. σκουρόχρωμες μεμβράνες σε τζάμια, εγκατάσταση συναγερμού, εγκατάσταση πρόσθετων aftermarket αξεσουάρ, μηχανικές μετατροπές κλπ) το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος, αναφορές συντήρησης, ατυχήματος ή επισκευής, αναφέρονται προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει την ύπαρξή τους. Τα εν λόγω έγγραφα έχουν εκδοθεί από τρίτους, παρέχονται από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου (ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) και δεν δύναται να εξεταστούν περαιτέρω από την Autoreport. Ως εκ τούτου, η Autoreport δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη για τη νομιμότητα, ορθότητα, το περιεχόμενο και την πληρότητα των εν λόγω εγγράφων. Κατόπιν των ανωτέρω, η αναφορά της Autoreport παρέχει πληροφορίες για τη νομική κατάσταση του αυτοκινήτου αποκλειστικά και μόνο βάσει όσων δεδομένων παρατίθενται στα έγγραφα που προσκόμισε ο ιδιοκτήτης (ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του) την ημέρα και ώρα του ελέγχου του αυτοκινήτου. Επισημαίνεται εκ νέου, ότι ο νομικός έλεγχος των εγγράφων αυτών είναι ευθύνη αποκλειστικά του αγοραστή του αυτοκινήτου.

  
 11. Η αναφορά της Autoreport διατίθεται για ιδιωτική ή και για επαγγελματική χρήση, ούσα το αποτέλεσμα του εξειδικευμένου ελέγχου, που διεξήγαγε η Autoreport στο συγκεκριμένο όχημα. Καμία αναφορά της Autoreport δεν μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη, απόδειξη, υπόδειξη ή κατευθυντήρια οδηγία για νομική απαλλαγή του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου έναντι των υποχρεώσεών του απέναντι στους αρμοδίους φορείς του Ελληνικού Κράτους και των δεσμεύσεων, που θεσπίζονται από τη νομοθετική εξουσία (π.χ. περιοδικός τεχνικός έλεγχος ανά 2 χρόνια σε ΚΤΕΟ και ΙΚΤΕΟ κλπ).

  
 12. Ο έλεγχος εκ μέρους της Autoreport έχει χρονικούς περιορισμούς και εκτελείται με τον τρόπο που συγκεκριμένα αναφέρεται στο παρόν κείμενο, στην ιστοσελίδα www.auto-report.gr αλλά και σε λοιπά έγγραφα, που συντάσσει και εκδίδει η Autoreport στο πλαίσιο του ελέγχου. Η Autoreport δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί για την εν γένει κατάσταση του αυτοκινήτου και δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για οτιδήποτε προκύψει μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου και την αποστολή της αναφοράς. Η τελική απόφαση είναι ευθύνη του ενδιαφερόμενου αγοραστή, συνεκτιμώντας όλους εκείνους τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε κάθε πιθανή αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Η αναφορά εκτελεί αποκλειστικά και μόνο πληροφοριακό ρόλο στην οποιαδήποτε απόφαση του μελλοντικού αγοραστή. Η Autoreport πέραν των τεχνικών σημείων του αυτοκινήτου, τα οποία θα ελέγξει, δεν δεσμεύεται για την συνολική ποιότητα του ελεγχθέντος αυτοκινήτου.

  
 13. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών ή βλαβών αποκλειστικά και μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Autoreport, κατά τη διάρκεια του ελέγχου του αυτοκινήτου, ήτοι είτε κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής οδήγησης του ελεγχόμενου αυτοκινήτου είτε κατά τον έλεγχο εντός των εγκαταστάσεων της Autoreport, θα ευθύνεται για την αποκατάσταση των αυτών ζημιών η ίδια η Autoreport, αποκλειστικά και μόνο εφόσον οι εν λόγω ζημιές/βλάβες έχουν προκληθεί αποδεδειγμένα από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Autoreport, κατά τη διάρκεια του ελέγχου του οχήματος και αποκλείοντας τη συμμετοχή στην πρόκληση αυτών τρίτου προσώπου. Η αποκατάσταση των ζημιών/βλαβών θα γίνεται πάντα έπειτα από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου και κατόπιν ελέγχου από ειδικό πραγματογνώμονα ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Autoreport και από ειδικό πραγματογνώμονα ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής του ιδιοκτήτη για τον προσδιορισμό του μεγέθους και της ύπαρξης των αυτών ζημιών.

  
 14. Τέλος, καθίσταται σαφές, ότι –ανεξαρτήτως του προσώπου και της ιδιότητας του εντολέα/πελάτη- η Autoreport και οι εκπρόσωποί της δεν προβαίνουν σε εμπορικές εκτιμήσεις της καταστάσεως των ελεγχθέντων αυτοκινήτων, δεν εκφέρουν άποψη επί του εμπορικού σκέλους της πιθανής συμφωνίας μεταξύ του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου (ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του) και του υποψηφίου αγοραστή και δεν μεσολαβούν στην πιθανή αγοραπωλησία του ελεγχθέντος αυτοκινήτου. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Autoreport είναι αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου καθώς και υπηρεσίες ενημερωτικής φύσεως όλων των πιθανών ευρημάτων του προς εξέταση αυτοκινήτου.